Kases aparata iegade par vienreizcju maksajumu

2015.gadâ bija pienâkums izmantot kases aparâtus. Kopâ ar 2014. gada 4. novembrî parakstîto likumu, uzòçmçju grupa pieauga, lai izpildîtu kases aparâta iegâdi.Fiskâlajam kases aparâtam nav jçgas mazumtirdzniecîbas augðgalâ, kuram ir jauni pârdevçji piegâdes un pakalpojumu sniegðanas struktûrâ.

Ja viòð meklç piegâdi, tad no ðodienas kases aparâtam bûs nepiecieðams smarþu un tualetes ûdeòu piegâdâtâjs. Gaisa kuìiem piegâdâtie produkti viòiem nav svarîgi. Uzòçmumi, kas pârdod tâdus pakalpojumus kâ: ðíidro gâzi, produktus, ko var izmantot dzinçja degvielas bûvniecîbâ, vai to piedevas, puspiekabes, piekabes, dzinçja daïas, tabakas izstrâdâjumus, alkoholiskos dzçrienus, radioiekârtas, telefonu, sakaru iekârtas, foto iekârtas, vai Kases aparâta izmantoðanai ir nepiecieðami kompaktdiski un DVD, kasetes, magnçtiskâs lentes un disketes. To norâda arî digitâlie un digitâlie datu nesçju pakalpojumu sniedzçji, kad un kad tie ir balti.Sekmçjot palîdzîbas sniegðanu, tas bija daudz labâks nekâ veiksmîga piegâde. Fiskâlais kases aparâts, neatkarîgi no mazumtirdzniecîbas limita, tagad attiecas arî uz: mehânisko transportlîdzekïu, motociklu un mopçdu remontu (arî riepu, riteòu remontu, to samaksu, atjaunoðanu un atjaunoðanu, tehnoloìisko pârskatu un transportlîdzekïa pieredzi, personu pârvadâðanu ar rokâm, taksometru, aprûpi. medicînas pakalpojumi, ko piedâvâ ârsti un zobârsti, kâ arî frizieru, kosmetologa un kosmetoloìijas pakalpojumu pakalpojumi. Çdinâðanas pakalpojumiem, ko piedâvâ stacionârie priekðmeti (ieskaitot sezonas preces un çdinâðanu, ir jâbût arî fiskâlajai naudai bez pârdoðanas aizdevuma iemesla. Interesanti, ka juridiskie pakalpojumi (piemçram, advokâta sniegtie pakalpojumi ir sâkuði sasniegt pçdçjo grupu, izòemot notâru sniegtos pakalpojumus.Fiskâlâ kase neatkarîgi no mazumtirdzniecîbas pîía attiecas tikai uz mazumtirdzniecîbu, t.i., pârdoðanu, kurâ tiek izveidotas fiziskas personas, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Veiksmîgi, kad lietotâji ir tikai uzòçmumi, iestâdes, tirdzniecîbas vietas iepriekð minçtajâs jomâs, tas ne vienmçr ir kases aparâts.Jâsaglabâ, ka likums attiecas uz visiem augstâk uzskaitîtajiem, ne tikai jaunajiem nodokïu maksâtâjiem. Nodokïu maksâtâju, kuriem nebija pienâkuma reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtu, panâkumus, kâ arî 2015. gada iemeslu dçï nopirkt fiskâlu kases aparâtu, padarît to fiskâlu un iesniedziet nosaukumâ. Tam ir 2 mçneði.