Kases aparata cena

Pirms daþiem gadiem viòas pirkums bija plaðs, un es biju pielîmçts ar ievçrojamu maka izsîkumu. Ðodien lçtâkos modeïus var iegût daþiem simtiem zlotu. Kases aparâti, jo tie ir minçti, jau ir standarts uzòçmumu grupâ. Tomçr rodas jautâjums, kuru ierîci izvçlçties?

Tâ nav laba un vienkârða atbilde. Îpaði tas, ka tirgus ðûpojas pie ðuvçm. Pieejamo modeïu saraksts, to papildu funkcijas un uzlabojumi ir garð, tâpçc, pçrkot, varat viegli pazust.

Pirmkârt, ir vçrts novçrtçt, kas ir pazîstams birojs. Garajâ veikalâ, kur, iespçjams, bûs daudz klientu, vienîgais risinâjums bûs lielâks kases aparâts. Ðajâ panâkumâ svarîga ir çrtîba un funkcionalitâte.

Mobilo uzòçmumu gadîjumâ situâcija ir atðíirîga. Ðeit, nç - kad vârds norâda pârçjo - eksâmenu visvieglâk nodos mobilais kases aparâts. Tas ir pilnîgi bezvadu rîks, kas vçrsts uz funkciju telpâs. Visvairâk pârnçsâjamâs summas apkalpo çdinâðanas uzòçmumi vai pat izmantojot pasaþieru pârvadâjumus. Ne pilnîbâ, ka ðâds rîks var nçsât lîdzi, tas vienmçr ir çrts lietoðanai. Kâdam vajadzçtu pievçrst uzmanîbu pçdçjam risinâjumam? Virs katras baterijas jaudas. Viòas vara var izpausties savâ biznesâ. Lai kases aparâts varçtu tikt atrisinâts dienas laikâ, tas var parâdît lielu problçmu un ðíçrsli. Par kâzâm tirgû joprojâm ir labi modelçti modeïi, taupîgi no elektrîbas, un pçdçjais strâdâ daudz ilgâk.

Ikvienam uzòçmçjam, kurð sâk grâmatu ar kases aparâtu, ir nepiecieðams, bet atcerieties, ka nepietiek ar lîdzîga ierîces modeïa uzkrâðanu. Viòam vajadzçtu to redzçt arî Nodokïu kasç. Diemþçl mums jâbeidz viens vai divi apmeklçjumi minçtajâ Valsts kasç. Pçdçjâ ir aplûkota obligâtâ fiskalizâcijas kârtîba, bez kuras iekârta to nedarîs godîgi un efektîvi.

Ko darît, ja mçs darâm visas formalitâtes? Mçs varam sâkt pârdot, vienlaikus atceroties par regulâriem pârskatiem. Periodiski katrs reìistrçtais kases aparâts to pieprasa. Tas ir pienâkums, ka neievçroðana ir fizisks nodarîjums un koncentrçjas uz naudas sodu.