Ka padarit tradicionalos poiu bigos

Ikvienam patîk tradicionâlâs poïu problçmas ar savâm zemçm audzçtiem kâpostiem. Saistîbâ ar reìionu vai lielo kâju preferences var uzkrâties ar atlikuðajiem kâpostiem. Tradicionâlie bigos ir balstîti arî uz skâbu kâpostiem, kas sajaukti kopâ. Tomçr daþi cilvçki to padara par raugu vai saldu. Tas ir atkarîgs no tâ, bet tikai no jûsu gaumes.

Dr Farin ManDr Farin Man Efektīva novājēšanu vīriešiem

Kâpostus vajadzçtu sasmalcinât ïoti smalki, jo tad mçs no tâs saòemsim lielisku garðu. Paði nazis var bût, ka jûs to darât. Tâtad, pieòemsim savu biznesu kâpostu griezçjos. Tie ir pieejami, un tie paði ir ïoti funkcionâli un uzlabo çdienu gatavoðanu no kâpostiem. Tâ ir taisnîba, ka tai ir pazîstams lielums, lai gan tas nav svarîgi, jo tas rada komfortu. Tipisks griezçjs ir izgatavots no bieza koka un asmens. Uzòemot to, mums ir jâraugâs pirkstiem, jo tâ asmeòi ir ïoti efektîvi. Tomçr, izmantojot parasto lietoðanu, tam nevajadzçtu notikt. Izmantojot to, ir daudz nabadzîgu, un ikviens to var redzçt.Lîdztekus kâpostiem labs bigos ir vajadzîgs atðíirîgs gaïa, proti, ðíiòíis, desa, bekons vai jauni, kam patîk kâds. Mums ir vajadzîgas daþas garðvielas. Pipari un sâls tiks savâkti modernâ veidâ. Ir vçrts pieminçt arî lauru lapu íekars, kas no mûsu problçmas radîs aromâtu. Sçnes un sçnes var pievienot arî sautçjumam, un tâs nav nepiecieðamas. Kopumâ bigos ir daudz kvalitatîvs, un katrâ mâjâ jûs to iepazîstinât unikâlâ stilâ un tas ir pilnîgi atðíirîgs. Gaïu var uzreiz ievietot katlâ, lai pagatavotu naudu un daþâdus priekðmetus, vai iepriekð pagatavotu vai ceptu. Tikai pçc tam pievienojiet tos pârçjam çdienam. Bigos vajadzçtu vârît apmçram 40 minûtes, lai to nededzinâtu. Vârot virtuvç visu aromâtu no pot. Jûs varat paâtrinât gatavoðanu, izmantojot spiediena plîti. Pateicoties viòam, mçs izgatavosim bigosus, un viss aromâts paliks, un mçs nebûsim aizbçguði. Tas papildina aromâta garðu.Problçma ir çdiens, ko mçs varam kalpot citâm svinîbâm. Par brîvdienâm, dzimðanas dienâm vai sagatavoties vîrieðiem. Ikviens zina, ka bigos garðo daudz citâ dienâ pçc apdares.