Jauna klusuma meitenes frizura

Mans brâlçns îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt matus. Viòa ir tik iesaistîta, ka, lai padarîtu visu izskatu perfektu, viòa var kârtot vienu pîti piecas reizes, katru reizi piestiprinot matu lokus vai ievietojot matu klipus. Viòam patieðâm patîk skolas darbs un viòu sasniegðana. Viòas nesen radîtais, Queen Joker, mçìina tomçr oriìinâlu un prasa perfektu frizûru un drçbes. Sâkumâ viòas mâtei bija duci lentes ar lentçm. Vçlâk ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Jâ, es to darîðu pârvaldîtajos matos ... un tas sâkâs. Pusstunda vadîbas un to vadîba. Viòa izskatîjâs skaista kâ liela princese. Bet, kad tad aristokrâtu viesi pietiekami âtri mainîja savas domas. Nav pçdçjâs, ka vairâk nekâ divas stundas jau ir pagâjuðas no raþoðanas sâkuma. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, un viòas runâ daþas lietas gâja tik "nieeee, es acîmredzot nevçlos, es neko neatceros princese, ko daudz viòas pakïautîbâ." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakrautus matus piepildîtas kokas celtniecîbâ. Kâzas, protams, kâ jau agrâk radîja, tagad mums ir pâreja uz matu veidoðanu, un pçdçjais pilnîbâ aizgâja îpaði âtri. Viòas mâte, no vienas puses, un nâkamâ, daþu brîdi bija gatava.

Skatît matadatu piedâvâjumu