Informacijas tehnoloiiju attistiba

FitoSprayFitoSpray - Atklâjiet inovatîvu veidu, kâ zaudçt svaru!

Mûsdienâs, kâ arî to darbîbu tehnoloìiskâ attîstîba, kuras lîdz pçdçjai reizei ðíiet neiespçjamas, kïûst reâlas. Viss pateicoties plaðajam progresam, kas pârvçrð nakti ar tuvâm acîm.

Neviens nav pârsteigts par sarunâm, kas veiktas, izmantojot mobilo tâlruni - paaudzçm, kas dzimuðas mûsdienu duci gados, mobilâ tâlruòa trûkums ir kaut kas neiedomâjams. Tâdçjâdi pats galvenais paraugs parâda pârmaiòas, kas pastâv.

Tomçr tehnoloìiskâ attîstîba ir arî arvien vairâk ikdienas dzîves ierîèu parâdîðanâs, kâ arî pakâpeniska jau sen pastâvoðo lietu uzlaboðana. Piemçram, ðeit pastâv jau daudzus gadu desmitus zinâma kamera. Paðlaik ðîs audiovizuâlâs iekârtas veida tendences ir pakâpeniska miniaturizâcija. Viòð uzskata, ka tas ir galvenais, lai palielinâtu to izmantoðanas çrtumu, kas kïûs noderîgâks neatkarîgi no brîþa.

Miniaturizâcijai, kas nav ikviena uzmanîba, ir jauns aspekts - tas var apdraudçt mûsu privâtumu. Kâdâ veidâ - jautâjoðs skepticists. Labi, piemçram, uzstâdot kameras laukos, kuros viòi nedomâja par iespçju iekïaut tajos attçla ierakstîtâjus.

Mikroskopu kameras, jo mçs jau esam nonâkuði ðâdâ miniaturizâcijâ, var bût plânâkas par galvu. Pateicoties tam, ir pateicîgs instruments par gandrîz spiegoðanas darbu. Protams, vidçji pelçkajam cilvçkam spçle ir kâ daiïliteratûra. Bet, ja mçs òemam vçrâ iespçju reìistrçt ðâdu kameru ar tâdu kameru, kuras dalîbnieki nevçlas, lai kâds uzzinâtu par tâs izveidi, tad nedaudz atðíirîga gaisma attiecas uz jebkuru hipotçzi.

Pçc tam mikroskopisko attçlu reìistrâciju var izmantot, piemçram, ekonomiskajai izlûkoðanai, lai aplûkotu laulâto, kas tiek turçts aizdomâs par neticîbu, vai kâ alternatîva uzraudzît pilsçtas iespçjas. Nav jçgas izmantot mikroskopu kameru, kas radîtu noderîgu rîku attçlu ierakstîðanai, ja vien tradicionâlâ kamera nav iespçjama.