Informacijas sabiedribas attistibu

Nevienam nav ðaubu par to, ka mçs dzîvojam datorzinâtòu dinamiskâs attîstîbas laikmetâ. Savas dzîves augðanas teritorija ir atkarîga no datoriem un programmatûras. Tâpçc tas nav, kâ jûs jau drîzumâ redzat, kaut ko negatîvu. Pateicoties atkarîbai no programmçtâjiem, mçs palielinâm mûsu darba efektivitâti un laika gaitâ radâm jaunas mâjokïu vienîbas. Daþi no mums ir nepietiekami novçrtçjuði IT lomu bagâtas kopienas veidoðanâ.

ValgoSocks

Jau kâdu laiku mçs bieþâk dzirdam par ERP sistçmu, un daudzi no maniem draugiem bija ðoreiz, bet viòi nezinâja, ko ar to darît. Bieþi vien viòð parâdîjâs arî radio un televîzijâ. Kâdu dienu es nolçmu uzzinât, kas ir ERP sistçma. Ðajâ amatâ es apkopoju to, ko esmu iemâcîjusies.ERP ir projekts no uzòçmuma resursu plânoðanas. Tas nozîmç, ko nozîmç "uzòçmuma resursu resursi". Ðajâ periodâ ir IT lietojumprogrammu sistçmas, kuru mçríis ir integrçt visus procesus, kas izmanto telpu jaunos uzòçmuma lîmeòos. ERP sistçma ïauj jums optimizçt uzòçmuma darbîbas aspektus, ko tâ izmanto ar ðâdu programmatûru. To veic, inter alia, tâdâs jomâs kâ cilvçkresursu vadîba, finanses, loìistika vai darbs. Ðîs programmatûras, pateicoties moduïu izstrâdei un multitasking, tiek iepazîstinâtas ar vçl lielâku uzòçmumu devu. Tas bûtiski uzlabo visu darbu un uzlabo uzòçmuma vispârçjo pastâvçðanu. Pateicoties tam, individuâlie darbinieki aug un pelna naudu. Protams, uzòçmuma valdei ir vislielâkâs priekðrocîbas, taèu ievçrojami mainâs arî cilvçku stâvoklis zemâkajos lîmeòos.Tagad îsi pârskatîsim nozares, kurâs ir pievienotas ERP sistçmas. Ðeit jûs varat uzskaitît piensaimniecîbas nozari, tçrauda servisa centrus, tirdzniecîbu, finanðu konsultâcijas, rûpniecîbu, kas saistîta ar augu audzçðanu un citu cilvçku masu. Minçtâs programmatûras izmantoðana jaunâs zinâtniskâs un zinâtniskâs institûcijâs ir îpaði auglîga, un tas ievçrojami apgrûtina pçtniecîbas efektivitâti.