Iekartas iiniedu restoranam

ATEX direktîva, saukta arî par jauno izejas direktîvu, ir materiâls, kura galvenais mçríis ir tuvinât Eiropas Savienîbas dalîbvalstu tiesîbu normas aizsardzîbas sistçmu un ierîèu jomâ, ko izmanto vietâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens.

Chocolate slim

Ðis princips galvenokârt nosaka droðîbas pamatprasîbas, plaðu produktu klâstu, kâ arî veidus, kâ pierâdît sadarbîbu ar pirmajâm droðîbas prasîbâm.Nozîmîgs svarîgs darbs direktîvâ ir Eiropas standartiem, kas detalizçti apraksta tehniskâs metodes, kâ pierâdît atbilstîbu droðîbas prasîbâm. Saskaòâ ar principu, ka materiâls ir identisks iemeslam, tiek pieòemts, ka tas atbilst îpaðâm droðîbas prasîbâm.Direktîvas II pielikumâ ir aplûkotas kopçjas prasîbas attiecîbâ uz ierîcçm un aizsardzîbas metodçm, kas sniegtas potenciâli sprâdzienbîstamas vides tuvumâ. Runa ir par vispârçjâm prasîbâm, materiâlu izvçli, dizainu un konstrukciju, iespçjamiem aizdegðanâs avotiem, ârçjo darbîbu radîtajiem apdraudçjumiem, prasîbâm droðîbas ierîcçm un prasîbu nodroðinâðanu, kas nodroðina sistçmas droðîbu.Kopâ ar norâdçm, raþotâjam ir jâdomâ par to, kâ novçrst sprâdzienbîstamas atmosfçras veidoðanos ar iekârtâm un aizsardzîbas sistçmâm, novçrðot sprâdzienbîstamas vides aizdegðanos, ierobeþojot vai ierobeþojot sprâdzienu.Ierîces un aizsardzîbas sistçmas jâveido tâ, lai novçrstu sprâdziena iespçjamîbu. Tie bûtu jâveido, apgûstot tehniskâs zinâðanas. Arî ierîèu daudzumam un sastâvdaïâm jâbût stabilâm un kopâ ar raþotâja ieteikumiem.Katrai ierîcei, aizsardzîbas sistçmai un aparâtam jâbût CE maríçjumam.Materiâli, ko izmanto ierîèu vai aizsardzîbas sistçmu veidoðanai, nevar bût uzliesmojoði. Starp tâm un laika apstâkïiem, kas varçtu izraisît iespçjamu sprâdzienu, nedrîkst bût nekâdas reakcijas.Iekârtas un aizsardzîbas sistçmas nedrîkst radît bojâjumus vai radît jaunus ievainojumus. Viòiem ir jânodroðina, lai viòu dzîves beigâs viòi netiktu pacelti augstâm drudzçm un starojumam. Tie nevar izraisît elektriskus apdraudçjumus un nevar izdarît bîstamas situâcijas.