Grutniecibas simptomi 7 dienas pcc dzimumakta

No skolas skolâ, televîzijâ, tieðsaistes forumos, laikrakstos, arî pateicoties intervijai ar mâmiòâm / vecmâmiòâm - mçs uzzinâm, kâdi ir grûtniecîbas simptomi. Mçs zinâm, ka, tâ kâ nav ikmçneða asiòoðanas, paðreizçjais posms ir grûtniecîbas tests. Ja tests ir labs, ir pienâcis laiks sagaidît reiboni, bada sâpes un, galvenokârt, sliktu dûðu un vemðanu. Tomçr, pârâk tâlu tajâ paðâ, mçs neticam, daþkârt daþkârt esam pieòçmuði, ka ir gadîjums, kad persona nepaliek grûtniecîbas blakusparâdîbu kopumâ. Iespçjams, tie ir ïoti mazi. Tas, ko es nevçlos darît, ir vispârçja pârliecîba, ka tad, kad nav laika un tie ir slikti, tas nozîmç, ka drîz bûs bçrns. Kâ ar tiem, kas ir nestandarta grûtniecîbas simptomi? Un ko viòi var bût?

Uztura cravings - protams, mçs nerunâjam par sviestmaizi, kas pârklâta ar plûmju ievârîjumu, korniðîniem un olu pastu. Daþreiz grûtniece sâk justies tâ sauktajâ riebîgâ tieksmç, kas ietekmç neatvairâmo vçlmi çst nevçlamus produktus. Tâtad, piemçram, sviestmaizi ar ievârîjumu, korniðîniem un olu pastu, kas bagâtîgi ielej ar ðíidrâm ziepçm. Ðâdu simptomu raðanâs gadîjumâ nekavçjoties jâkonsultçjas ar ârstu.Dzelzceïi mutç - daþreiz notiek, ka grûtnieces maigi uzpûðas smaganas un asiòo suku laikâ. Ðâdâs lietâs populârâki apmeklçjumi bûs nepiecieðami ne tikai grûtniecîbas vadoðajam ginekologam, bet arî zobârstam.Urîna nesaturçðana - pirmkârt, tâpçc, ka jûs neko nedzerat. Otrkârt, tâpçc, ka jûsu urînpûslis paplaðinâtajâ dzemdç "ir" ik pçc 2 kg mazas radîbas. Drîzâk jûs neko nevarat darît, labas zâles varçs aprîkot tikai ar îpaðiem biksîðu ieliktòiem (piemçram, lieliem un bieþi peldçties, jo urîna uzglabâðana kopâ ar klepu vai smieties var radît nopietnas sekas.Krâkðana - par to vainojama ir pietûkuði nâsis, kas var ne tikai radît iespaidu par pastâvîgi piepildîtu degunu un smalku asiòoðanu, bet arî krâkðanu naktî. Viòð nçsâ zemo. Pateicoties tam, jûsu vîrs, kurð lîdz ðim gandrîz katru nakti bija ieinteresçts jûsu krâkðana, pamanîs, kad jûs jutîjâties un ko es cietu caur viòu.Âdas izmaiòas - tas ir par dîvainiem plankumiem uz cilvçkiem un kakla, kâ arî par zirnekïiem, kas var parâdîties uz daudz âdas, kas pârklâta ar miesas gabalu. Melanîns ir atbildîgs par ðâda veida pârmaiòâm, kas pienâcîgâ stâvoklî ïauj mums baudît skaistu âdas toni (vai jebkâdu izskatu, bet tâs pârmçrîgais vingrinâjums svçtîgâ stâvoklî var izraisît citas veselîgas ðausmu filmas. Neskatieties, tomçr. Visas ðîs izmaiòas notiks vçlâkâ grûtniecîbas laikâ vai vçlâkais pçc piegâdes. Ja krâsas mainâs pârmçrîgi un apgrûtinoði, cilvçki iegulda pulverî un neaizklâj apmatojumu. Vieglas skaistumkopðanas procedûras efektîvi aptver visas nepilnîbas.Bezmiegs - tas ir ârkârtîgi apgrûtinoðs fakts, ka mçs papildus uzsveram citu pârliecîbu, ka grûtniecîba ir "brîdis, kad mçs varam gulçt."

Paði grûtniecîbas simptomi, pamata un ne, kâ arî arvien pieaugoðais vçders diezgan efektîvi novçrð miegu. Diemþçl nav iespçjams risinât esoðo bezmiegu (nekâdâ gadîjumâ nevajadzçtu pârtraukt lietot miegazâles!. Jums ir jâpârbauda, kâ pierast pie tâ. Tomçr, kad un agrâk ðie attçli arî pazudîs ar piegâdi. Teorçtiski. Kâ var parâdîties citi, daþreiz smieklîgi, daþreiz nedaudz mazâk, nekâ standarta grûtniecîbas simptomi? Tomçr, bez jebkâdas jçgas, grûtniecîba ir ïoti laimîgs dzîves veids sievietei, tas nav nekas cits, kâ novçlçt jums, dârgâs mâtes, patîkamu un vieglu grûtniecîbu, kâ arî papildus laimîgu audzinâðanu nâkamajiem pçcnâcçjiem.