Gaisa piesaroojums eiropa

Ðodien gaisa piesâròojums, piemçram, putekïi, cietâs daïiòas un ðíiedras gaisâ, var bût slikti plauðâm un var izraisît alerìiskas reakcijas âdas iekïûðanâ.

Daudzos rûpnieciskos procesos piesâròojoðâs vielas atmosfçrâ nonâk putekïu un cieto daïiòu struktûrâs. Gaisa gaitâ ir daudz mazu miera un putekïu daïiòu, kas var bût slikti veselîbai, klubâ, ar kuru mçs vçlamies tos dziedinât, pirms viòi nonâk elpoðanas programmâ.

Nozîmîgâkie putekïu avoti ir grieðanas procesi, smiltis un smalko ogïu raþoðana un uzlaboðana pârtikas un farmâcijas nozarç. Audumu, aukstu materiâlu un savienojumu apstrâde ir apvienota arî ar putekïu un ðíiedru veidoðanos, kas var bût letâlas uz plauðâm un izraisît alerìiskas reakcijas. Katrai nozarei, kas ir pakïauta kaitîgu putekïu iedarbîbai, ir jâizveido atex putekïu nosûcçji vai putekïu savâcçji, kas izgatavoti kopâ ar ES ATEX direktîvu. Apstiprinâtajiem uzòçmumiem ir daþâda veida putekïu savâcçji, ekstrakcijas rokas, kâ arî risinâjumi tîrîðanas, sûkðanas un filtrçðanas jomâ.

Sprâdzienbîstami putekïi un potenciâli sprâdzienbîstama vide var piedâvât daþâdus darbus pasûtîjumâ.

Tâ kâ sprâdzienbîstamiem putekïiem, kas rodas organisko materiâlu, sintçtisko materiâlu un metâlu grupâ, ir sprâdzienbîstamas îpaðîbas, mums ir jâpievçrð pietiekama uzmanîba, lai izvairîtos no putekïu sprâdzieniem. Eiropas Kopiena ir iekïâvusi divas direktîvas, kas darbojas âtri un viegli uzliesmojoðu putekïu atmosfçrâ, ko sauc par ATEX direktîvâm.

Ðo divu direktîvu piemçroðana izraisîja labâkas sprâdziena aizsardzîbas sekas - vçl viens veids, kâ bija nepiecieðams tehnoloìiskais un organizatoriskais darbs. Izmantojot labâkos speciâlistus rûpnieciskâ gaisa filtrçðanas jomâ, uzòçmumi izstrâdâ labas preces atbilstoði ATEX direktîvas prasîbâm, kas atbilst visiem droðîbas standartiem.

Sadarbîbas nodroðinâðana ar visâm valsts vai mazo noteikumu prasîbâm ir vietçjo tirdzniecîbas organizâciju un patçrçtâju pârziòâ.