Gaisa piesaroojums ar smagajiem metaliem

Visâs nozarçs un rûpniecîbas nozarçs, kur putekïi rodas individuâlos tehnoloìiskos procesos, ir jâizmanto jaukas un spçcîgas putekïu noòemðanas un apglabâðanas sistçmas.

https://ecuproduct.com/lv/fresh-fingers-efektivs-preparats-cinai-pret-mikozi-kaju-un-naglu-adas-kopsanai/

Raþoðanas vides noplûde, kas notiek materiâlu pârstrâdes beigâs, slîpçðanas, zâìçðanas vai urbðanas laikâ, kâ arî brîvo materiâlu ielieðanas laikâ ietekmç raþotâ produkta stâvokli, darbinieku aizsardzîbu un veselîbas aizsardzîbu, kâ arî raþoðanas rentabilitâti un efektivitâti. Nelieli putekïi gaisâ ir vieta un elektroinstrumentu un raþoðanas iestâþu darbam - mazâk putekïu ievçrojami pagarina ierîèu kalpoðanas laiku. Daþi putekïu veidi var bût indîgi attiecîbâ uz cilvçka íermeni, smalki putekïi arî palielina sprâdziena risku, tâpçc efektîva dezinfekcijas sistçmas izmantoðana klasç ir obligâta.Putekïu nosûkðanas sistçmâm òemiet gaisâ, izplûdes gâzçs un rûpnieciskajâs gâzçs suspendçtas putekïus un cietâs daïiòas, pçc tam transportçjiet, izfiltrçjiet un uzglabâjiet. Íermeòa galvenais elements ir vietçjâs izplûdes gâzes, tas ir, iekârtas, kas atrodas vidçjâ attâlumâ no apputeksnçðanas centra. Vietçjie vilcçji pârtver un aiziet, lai izvairîtos no piesâròojuma to izgatavoðanas fonâ, pçdçjâ sistçmâ, kas novçrð putekïus no gaisa un dzçð tâs informçðanu. Nâkamajâ reizç putekïi tiek izvadîti saskaòâ ar izplûduðo gaisu, uz tîrîðanas ierîcçm vai atdalît tos tâdâ nozîmç, ka piesâròotâji netraucç kaitîgu vielu radîðanu.Putekïu nosûkðanas sistçmai jâbût droðai, un tâ nedrîkst izraisît elektrostatiskos lâdiòus, kas varçtu bût paðaizdegðanâs vai sprâdziena raðanâs, tâ bûtu jâizgatavo no mûþîgâm un droðâm korozijas un nodilumizturîgu materiâlu formâm. Instalâcijai jâbût ïoti saspringtai, kas nodroðinâs darbîbas efektivitâti, efektivitâti un uzticamîbu.Putekïu savâkðanas sistçma ir labi pielâgota darbavietas apstâkïiem un vajadzîbâm, tâpçc tâs izskats, izglîtîba un uzstâdîðana tiecas pçc personîgâm vçlmçm un vajadzîbâm.Lieliska klases dezinfekcijas sistçma nodroðinâs svaigu gaisu, komfortu un droðîbu darba dzîvoklî un pozitîvi ietekmçs uzòçmuma attîstîbu.