Gaisa piesaroojuma novcrdana

Bieþi vien darba vietâ parâdâs kaitîgi putekïi, kas ir suspendçti rûpnieciskâs vai dûmgâzçs vai gaisâ. Ðî modeïa piesâròotâji ir kaitîgi ðâdâs vietâs nodarbinâto cilvçku veselîbai. Ko jûs darât, lai nodroðinâtu, ka viesiem nav jâuztraucas par sekâm, kas rodas piesâròotâ vidç?

Labâkais risinâjums ir rûpnieciskâ putekïu noòemðana. Putekïu noòemðanas process, ko sauc par "putekïu ieguvi", ïauj atbrîvoties no kaitîgâm gâzçm, putekïiem no darba vides, kurâs ir dzîvu negatîvu produktu iespçjamîba darbinieku veselîbai.

Putekïu nosûkðanas sistçmas tiek izmantotas visâs vietâs, kur ir tendence apstrâdât darbavietu piesâròojumu ar sausiem putekïiem, kas atðíiras ar sîkâm daïiòâm, kurâm nepiecieðama atdalîðana. Tâpçc tehnoloìiskos putekïu savâcçjus var atrast enerìijas, metinâðanas, metâla, pârtikas vai farmâcijas jomâs. Veselîbai bîstams putekïi rodas raþoðanas procesu laikâ, parasti pçc produktu apstrâdes un brîvu materiâlu izlieðanas starp konveijeriem. Jâapzinâs, ka daþi putekïi ir toksiski dzîviem organismiem, un to koncentrâcija darba klasçs jâsamazina, izmantojot putekïu nosûkðanas sistçmas.

Lai vecâs ekstrakcijas sistçmas bûtu ïoti aktîvas, jâizmanto vietçjâ ekstrakcija, koncentrçjoties uz paðpiekïuves rokâm, sûkðanas un karnîzes, kas novietotas piesâròojuma emisijas centra telpâs. Obligâts, viòam joprojâm jârûpçjas par putekïu kopu pastâvîgu atdalîðanu, kas efektîvi pasargâ viòus no bûvniecîbas un nokâpðanas. Svarîgs izòçmums ir arî ðuvju blîvums konstrukcijâ, jo jebkura noplûde labvçlîgi ietekmçs putekïus ârpusç, kas ietekmçs putekïu savâkðanas grupu.

Mâkslâ, kas nodarbojas ar darbinieku veselîbu, ir vçrts ieguldît rûpnieciskâ putekïu noòemðanâ. Ekonomiskâs iekârtas efektîvi apturçs visas piesâròojoðâs vielas, kas var iekïût sistçmâ slikti, kas sçrijâ nozîmç darba efektivitâti. Neaizmirstiet par faktu, ka daþreiz ðîs nozares putekïu attîrîðanas iekârtas ir prasîbas, ko nosaka veselîbas un droðîbas noteikumi un standarti. Vçl tâlu, to vadîba sniedz daudz priekðrocîbu, tâpçc ir vçrts ieguldît un izmantot ðâdus risinâjumus.