Fosfora uguns chorzow

Revitalum Mind Plus

Informâcija par ugunsdzçsîbâm ir parasts droðîbas avots. Uguns ir unikâls viens no visbîstamâkajiem elementiem, ko ir grûti kontrolçt, âtri izplatît un noòemt visu, kas atbilst iespçjamajai iespçjamîbai. Katram interjeram, kurâ atrodas cilvçki, jâbût pareizi sakârtotâm ugunsdzçsîbas ierîcçs, kurâm bûs neierobeþota pretrunâ ar efektîvu ieroci.

Kopâ ar labu aprîkojumu, kas nodroðina ugunsgrçku veidoðanos un aizsargâ virsmu no tâs izplatîðanâs, ir jâzina. Ikvienam, kas vçlas sajust droðîbu uguns sejâ, vajadzçtu pienâcîgi apmâcît. Neviena ugunsgrçka veida, jo tâ tiek noslçgta ar vienu un to paðu produktu. Piemçram, degðanas eïïa vai ðîs elektroinstalâcijas, jûs nevarat dzçst ar ûdeni, kas tikai sadedzina liesmu un padarîs uguni daudz stiprâku. Apkarojot daþus ugunsgrçkus, ir ïoti noderîgi dzçst ar tvaiku. Tvaika uguns dzçðana ir tvaika nosûkðanas stratçìija, kas ir tik efektîva, taèu ir daþi ierobeþojumi. Tvaika zems îpatnçjais svars, praktiski novçrð to izmantoðanu reâlajâ telpâ, jo ðâdos apstâkïos tvaiks neatbilst ugunsdzçðanas îpaðîbâm. Parâdîts, ka tvaika nosûkðana ir ïoti smaga slçgtajâs telpâs ar minimâliem izmçriem. Pateicoties skaitîðanas tehnoloìijas izmantoðanai, lai izveidotu inhibçjoðu skâbekïa daudzumu un lielu tâs koncentrâcijas lîmeòa samazinâjumu, tvaiks ideâli tiks izmantots, lai dzçstu ugunsgrçku ðíidrumos, gâzçs vai pat elektroiekârtâs. Galvenais ugunsdzçsîbas tvaika darbîbas princips ir saderîba ar degoðâs vielas aizdegðanâs temperatûru. Jo augstâka ir dedzinoðâ materiâla aizdegðanâs temperatûra, jo daudzi augïi ugunî notiek kampaòâ.