Ferrero polijas rathotne

Sprâdzienbîstamîbas dokuments ir obligâts materiâls, kam jâbût visâm raþoðanas iekârtâm. Tas ietekmç rûpnîcas îpaðniekus, lai saviem darbiniekiem sniegtu tikpat daudz darba apstâkïu. Kâ jûs zinât, rûpnîcâ ir daudz maðînu, kas padara to tik daudz labâku, taèu to izmantoðana bieþi kïûst par nepiecieðamîbu izmantot uzliesmojoðas gâzes.

Ja maðîna ir salauzta, un neviens nezina par tâs atteici, tad reâlâ elementâ sâciet atbrîvot uzliesmojoðu gâzi rûpnîcas teritorijâ, kas, ja tâ ir aizdedzinâta, var izraisît milzîgu sprâdzienu. Daþâs rûpnîcâs tiek izmantotas vairâkas vai vairâkas nopietnas vielas, kas var apdraudçt uzòçmuma darbinieku veselîbu un labklâjîbu. Kâ jûs zinât, katrs îpaðnieks vçlas ietaupît tik daudz naudas, tâpçc bieþi vien ir iespçjams, ka maðînas netiek pârbaudîtas un noslçgtas. Reizçm rûpnîcâs var atrast maðînas, kas var bût apgrûtinoðas cilvçka dzîvîbai un veselîbai, jo to lasîðanas spçja jau sen ir pazudusi. Sprâdziendroðs dokuments mudina raþoðanas veikalu îpaðniekus nomainît visas lielâs maðînas, kâ arî saglabât visas uzmanîbas metodes grâmatâs ar uzliesmojoðâm vielâm. Ja rûpnîcai ir ðâds dokuments, tâ konstatç, ka tâ ir pârbaudîta katrâ vietâ, kas var bût âtra, un ðâda sprâdziena risks ir samazinâts. Tas pierâda, ka rûpnîca ir çrta cilvçkiem, kas to îsteno. Jâ, ðî dokumenta mçríis ir mobilizçt rûpnîcu îpaðniekus, lai tie veiktu visus piesardzîbas pasâkumus pret sprâdziena iespçjamîbu. Pateicoties ðim dokumentam, mûsu teritorijâ ir daudz droðâku rûpnîcu nekâ iepriekðçjos gados. Tâpçc paðlaik rûpnîcas darbinieki var justies droðâki par vienu reizi, un tas ir ârkârtîgi svarîgi.