Eneriijas taupidanas majas

Enerìijas kontrole ir ïoti svarîgs faktors gandrîz visâs nozarçs, daudzâs çkâs vai uzòçmumos. Slçdþu atdalîtâji un baroðanas slçdþi rada vienkârðu daudzu raþotâju piedâvâjumu. Katra no tâm saglabâ viòa piedâvâtâs sistçmas tikpat vecas, cik tâlejoðas un daudzveidîgas un pielâgotas tâlâkajai formai.

Pirmâs jaudas slçdþu priekðrocîbas neapðaubâmi ir neliels izmçrs, vienkârða uzstâdîðanas un lietoðanas procedûra, un, pirmkârt, ïoti plaða izvçle, ja jums ir nepiecieðama papildu iekârta.

Strâvas padeves slçdzis ir instruments, kas liek sev, kur jauda iegûst ievçrojamu priekðrocîbu. Tâs galvenâ komanda ir aizsargât citas elektriskâs ierîces no iespçjamâs pârslodzes vai îssavienojuma. Tas sâkas elektrotîkla atðíirîbu sadalîjuma kontroles plânâ.

Strâvas padeves slçdþu pamata sadalîjums ietver zemsprieguma, vidçja sprieguma un augstsprieguma slçdþus. Zemsprieguma jaudas slçdþu raksturîga iezîme ir darba spriegums, kas mazâks par 1000V, bet to zemâkâ forma ir kontakts ar izlâdi. Vidçja sprieguma jaudas slçdþi parasti nodroðina 10 000 izslçgðanu.

Runâjot par augstsprieguma veiktspçjas slçdþiem, tie tiek iegûti divâs tehnoloìijâs: bezkontakta tvertnç un dzîvajâ tvertnç. Iemiesojums ievada atbildes strâvas slçdþa uzstâdîðanâ, bet arî tâs mehânisko izturîbu. Sprieguma tvertòu tehnoloìijâ radîtie slçdþi uzrâda daudz lielâku spçku, kas saistîts ar daudz âtru slçdþa stabilitâti. Augstsprieguma slçdþi parasti ir kvalificçti, jo tiek izmantots loksnes dzçðanas lîdzeklis.