Endoskopiskas mediciniskas iekartas

Kolposkopi ir piegâdes ierîces sievieðu iekðçjo orgânu meklçðanai, t.i., vulvas, maksts, dzemdes kakla un dzemdes kakla kanâla apakðçjai daïai. Tad ir optiskâs iekârtas, to var salîdzinât ar kaut ko lîdzîgu mikroskopam. Viòð uzlabo ginekologus, pildot savu profesiju, jo, pateicoties ðai ierîcei, viòi ar lielu precizitâti spçj arî lûgt sievieðu orgânus.

Dr ExtendaDr Extenda - Neuztraucieties par savu dzimumlocekli! Izmantojiet Dr Extenda priekðrocîbas un aizmirstiet par kompleksiem!

Kolposkopi tika ievietoti sievieðu reproduktîvo orgânu ginekoloìijâ un pieredzç tûkstoð deviòi simti divdesmit piektajâ gadâ konstruktoram, ârstam un tehniíim Hansam Hinselmannam. Pateicoties viòam, pateicoties kolposkopam, mçs varam âtri atrast noteiktas slimîbas, kuras nav iespçjams novçrot ikdienas pârbaudç. Kolposkops tâpçc nav tikai tuvinâðanas lîdzeklis. Kolposkopi var veikt arî daïu no dzemdes kakla, apakðçjâs kanâla daïas, vulvas vai maksts, lai to pilnîbâ pârbaudîtu un redzçtu, kas nozîmç, ka tas neveic nekâdas izmaiòas. Paðlaik zâles ir ïoti attîstîtas. Ârsti spçj tikt galâ ar daudzâm slimîbâm, kas lîdz ðim bija neârstçjamas. Tomçr vçzis ir vienîgâ no paðreizçjâm slimîbâm, kurâm medicînai nav labvçlîga risinâjuma. Vçlînâ vçþa laikâ konstatçtâs vçþa izmaiòas gandrîz nav vienkârði ârstçjamas. Pateicoties tam, ka mçs izmantojam kolposkopus, mçs varam atrast ðo neârstçjamo slimîbu tik mazâ pakâpç, ka ir svarîga iespçja to izârstçt. Parastâ ginekoloìiskâ pârbaude redz tikai lielas, virspusçjas izmaiòas. Ginekologu ierosinâtâ citoloìija pastâv vçþa ðûnu atklâðanâ, bet tikai âtrâk vçþa pârmaiòu stadijâ, kad tâs paðlaik var bût pârâk lielas. Statistiski to uzskata speciâlisti, ka citoloìija ir tikai septiòdesmit procenti, ja tiek konstatçts vçzis un galvenokârt augstâkâ lîmenî. Turpretî speciâlistu veiktâ kolposkopija un ar tâdu aprîkojumu kâ kolposkopi palîdzîbu var konstatçt izmaiòas lîdz deviòdesmit procentiem. Visefektîvâkais speciâlistu ieteiktais un ïoti ieteicamais veids ir abu ðo marðrutu sajaukðana, kas padara praktiski droðu konstatçt jebkâdas izmaiòas pat îsâkajâ attîstîbas stadijâ un lîdz ar to arî âtru ârsta reakciju, nodroðinot, ka tiesîbas nozîmç arî nopietnu iespçju izârstçt ðo bîstamo slimîbu.