Elektribas iezemcdana

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku, ko izraisa elektrostatiskâ dzirksteïu dislokâcija. Visbieþâk to lieto uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanas un pârstrâdes jomâ.

Elektrostatiska iezemçðana var bût atðíirîga. Klusâkie un daþi sareþìîtie modeïi tiek izteikti no iezemçjuma skavas arî no vadîtâja. Attîstîtâkas un tehnoloìiski progresîvâkas ir modernâkâs iezemçðanas sistçmas, pateicoties kurâm ir iespçjams izdalît vai transportçt produktu, kad iezemçjums ir pareizi pievienots.

Elektrostatiskâs slodzes visbieþâk izmanto dzelzceïa tvertòu, ceïu cisternu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas procesâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Pildot vai iztukðojot tvertnes ar daþâdu saturu (piemçram, tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem, var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. To stâvçðanas avots ir arî uzliesmojoðu vielu sajaukðana, sûknçðana vai izsmidzinâðana. Elektriskie lâdiòi tiek radîti, sazinoties ar atseviðíâm daïiòâm vai atdalot tâs. Elektriskâ lâdiòa apjoms bûs ierobeþots lîdz to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Tieðâ un âtrâ kontakta ar zemi vai bezkravas objektu beigâs var izveidot îsu strâvas impulsu, kas bûs jûtams dzirksteles apziòâ.Dzirksteïaizdedzes trûkums var aizdegt gâzes un gaisa maisîjumu, kas nozîmç eksploziju vai sliktu sprâdzienu. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.