Ekoloiiska modeia scenarijs

Sestdien tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja visstingrâkajâ problçmâ, un pilnîba notika bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To mâksla balstâs uz pilnîgi zemiem un smalkajiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaiðâs, krâsainos maxi svârki pilnîbâ tamborçt. Bez tam meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini arî izraisîja cieòu. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ieteica dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar augstu apïveida krustojumu, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas izgatavota arî svaigâ laikâ. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât vairâki apìçrbi no visgrûtâkâs kolekcijas tika izsolîti. Ienâkumi, kas savâkti no attâlâs izsoles, tiks aprakstîti citai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas funkcionâlas un labas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau ir piedzîvojuði vairâkas izsoles par savu preèu izsolçm, un, kad izsoles materiâls bija pat konkrçtas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks veikta jau veikalu maijâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums vçlas atvçrt tieðsaistes veikalu, kur daþâdâs kolekcijâs bûtu lielâka iespçja nekâ stacionârajos veikalos.Vçl viena apìçrba vçrtîba ir viens no bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, kas ir daudzu topu drçbnieku, drçbnieku un arhitektu priekðplânâ. Katru reizi ðis nosaukums veido kolekcijas apmaiòâ ar izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti novçrtçtas, ka pat pirms veikala izveides tâs jau rîta sâkumâ ir gatavas garajâs rindâs. Ðîs kolekcijas nâk no tâs paðas dienas.Ðî zîmola materiâli jau daudzus gadus ir bijuði ïoti populâri patçrçtâju vidû gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk, nemaz nerunâjot par saòemtajâm balvâm un apgalvo, ka rezultâti ir vispiemçrotâkâs klases.

RecardioReCardio - Labākais dabiskais ceļš uz paaugstinātu spiedienu!

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu vairumtirdzniecîba