Depresijas kritcrijiem

https://driv-ultra.eu/lv/

Viòð neslçpt sevi, ka ikviena cilvçka íermenî pastâvçs vairâk nekâ viens brîdis, kad mçs neparedzçsim ïoti labi vai pat ïoti maz. Daþreiz, galu galâ, ir tikai viegla apâtija, melanholija vai tikai nostalìisks noskaòojums. Kad tas vairs nav par zemu noskaòojumu un vienkârðu depresiju - un sliktais noskaòojums sâk uzòemties hronisku raksturu - tad mçs varam veikt depresijas iemeslus.

Ðajâ gadîjumâ var bût vçrts doties uz psihologu, lai nomâktu slimîbu pumpuru, un vismaz sâktu to sagatavot. Vai ðajâ gadîjumâ vienmçr ir jâievada Google: psihologs Krakova (piemçram - pçc tam sakârtot datumu vai arî ir daþâdas situâcijas, kad ir vçrts to darît?

Protams, ir arî citi jautâjumi. Patiesîbâ viss ir atkarîgs no mûsu pieejas. Pat tâdiem darbiem kâ dzîves ceïa meklçjumi, domâðana par nâkotnes profesijas izvçli vai - teiksim - attiecîbas ar savu laulâto - ir lielisks nosacîjums pçdçjam, lai dotos uz psihologu, lai runâtu ar viòu. Daþreiz pati saruna pati iztîra. Tas var bût atbalsts. Tas viss patieðâm ir ar nosacîjumu, ka mçs redzçsim profesionâlu psihologu un to, kas viòam bûs jâatrod, bet tas ne vienmçr ir patiesi un praktiski. Jebkurâ gadîjumâ jûs varat doties uz psihologu ar samçrâ triviâlu problçmu, ja mçs ejam uz pçdçjo sapòu attieksmi.

Daþi cilvçki kauns saòemt psihologu palîdzîbu. Viòi ir kauns par sevi, kâ arî pirms draugiem. Tâpçc tas attiecas uz daudziem mîtiem, kas joprojâm pastâv mûsu sabiedrîbâ. Daudzâm sievietçm - pat tâm, kuras ir nomâktas - ir grûtîbas nojaukt un doties uz psihologu. Un kâ ar panâkumiem, kad psihologs "aizstâj" draugu draudzîgâ sarunâ - vismaz teorçtiski - mazâk svarîgu jautâjumu ...

Kâ mçs âtri pieminçjâm, mçs ne vienmçr atradîsim efektîvu profesionâlu, kurð uzklausîs mûs un sniegs mums padomu vairâk nekâ daþus saukïus. Apmeklçjums apòemas un nepiecieðamîba sâkt - faktiski - sveðinieks. Un, ja mçs esam labi, Krakovas psihologs var mums palîdzçt.