Darba drodibas higicnas pctijumi vroclava

Ka mçs varam iedomâties jebkura uzòçmuma darbîbu, neizmantojot pietiekamu tîrîbas un darba droðîbas daudzumu. Raþotnçm, noliktavâm vai rûpnîcu zâlçm nepiecieðama îpaða rûpîba rûpîgai tîrîðanai, no kuras viòð vçlas piegâdât piegâdâto produktu kvalitâti un darba komfortu. Katram tirgotâjam jârûpçjas par mûsu iekârtas aprîkoðanu ar aprîkojumu, kas nodroðina augstu tîrîbas pakâpi.

Atex putekïsûcçji tiek veikti rûpîgi, lai apmierinâtu vîrieðu vajadzîbas raþoðanas un rûpniecîbas jomâ. Tie ir tehnoloìiski progresîvi instrumenti un ïoti efektîvi. Atðíirîbâ no iekârtâm, kuras mçs ikdienâ iegûstam mâjsaimniecîbâ, tâs ir pakïautas grûtâkai piesâròojuma attîrîðanai. Rûpnieciskie putekïsûcçji atbrîvosies no ðíembâm, metâla loksnçm, smalkiem putekïiem vai ðíidrumiem no raþoðanas zâles bez piepûles. Ðâdam labam darbam viòi izmanto ne tikai specializçtas tehnoloìijas, bet arî raþo augstvçrtîgus materiâlus. Ðo institûciju ikdienas intensîvai izmantoðanai ir nepiecieðami komponenti no augstâkâ plaukta. Tie ir pçdçjie, cita starpâ, filtri, kas runâ par tâdu vielu absorbciju, kas ir nelabvçlîgas mâjâs dzîvojoðâm sievietçm.Putekïsûcçðanai rûpnieciskâ mçrogâ ir nepiecieðama îpaða pieeja uzdevumam. Tâpçc ðos tîrîðanas uzòçmumus îsteno atseviðíi visu veidu telpâm, kurâs tiek pârvaldîtas raþoðanas darbîbas. Daþos gadîjumos tiek sniegts centrâlais rûpnieciskais putekïsûcçjs, bet pçdçjie fakti ir: iesûkðanas iekârta, filtrçðanas iekârta un cauruïvadu tîkls, un tie papildinâs garos darba instrumentu veidus. Putekïsûcçji atðíiras viena no otra, òemot vçrâ dominçjoðo atkritumu veidu un uzglabâðanas veidu. Atðíirîbâ no populârajiem putekïsûcçjiem tie nodroðina pastâvîgu un vienlaicîgu darbîbu vairâkiem cilvçkiem, kas izmanto pieslçgto aprîkojumu. Liela iezîme ir lielâka iespçja savâkt piesâròotâjus lielos konteineros. Pateicoties tam, visu laiku mçs plânojam tos iztukðot, mûsu uzdevums ir vienkârðots, jo visi pçcapstrâdes atkritumi tiek uzkrâti vienîgâ vietâ.