Centralais putekisuccjs kas tas ir

Daudzi no mums tîrîðanas laikâ noteikti cînâs ar izkliedçtajiem putekïiem, kas notiek telpâ, kas notîrîti, nes lîdzi vielas, kas bieþi izraisa ïoti augstus alerìijas simptomus. Darbs ar ðo jautâjumu var bût vieglâks nekâ mçs domâjam. 100% svarîga putekïsûcçju uzstâdîðana ïauj atbrîvoties no netîrumiem un mikroorganismiem ârpus çkas, bez trokðòa pârâk çrti.

https://ecuproduct.com/lv/black-mask-lieliska-maska-kas-novers-putites-un-sejas-netirumus/

Centrâlie putekïsûcçji ir kanâlu veids, kas pastâvîgi tiek glabâti çkas sienâs un ir pieejami atkritumu apglabâðanai centrâlajâ uzòçmumâ, kas atrodas pagrabâ, saimniecîbas telpâ vai garâþâ. Tîrîðanas sprausla un ðïûtene ir savienota ar sûkðanas centriem, kas atrodas mâjâ. Kad ðïûtene ir savienota ar paðu centru, centrâlâ ierîce automâtiski ieslçdzas. Iesûktais gaiss pçc putekïu atdalîðanas tiek veikts ârpus çkas, un atkritumus var iztukðot tikai reizi divos mçneðos. Kâpçc galvenais putekïsûcçjs ir tik vienkârði un ir interesanta izvçle nekâ parastam putekïsûcçjam? Centrâlâ putekïsûcçji ir modernas, inteliìentas mâjas tehnoloìijas, kas palielina mûsu îpaðuma vçrtîbu un ir dzîves lîmenis. Daudzi no viòiem efektîvi filtrç gaisu blokâ, neatstâj izkaisîtus putekïus, kas ir ïoti pozitîvs risinâjums, îpaði alerìijas slimniekiem, atðíirîbâ no tradicionâlâ putekïsûcçja. Gaiss no putekïsûcçja, kas satur alergçnus un vîrusus, tiek izpûstas ârpus çkas, tîrîðana ar ðâdu galveno putekïsûcçju ir îsâka, çrtâka un spçcîgâka. Priekðrocîbas ir tâdas paðas, ka, pateicoties pirmâs ierîces novietoðanai klusâ vietâ, tîrîðanas laikâ mçs ievçrojami samazinâm troksni. Tâ kâ nav strâvas kabeïa, mums nav jâdodas tâpat kâ parastais putekïsûcçjs, tiek apglabâts viss putekïu sûcçjs, un vâjâ un elastîgâ sûkðanas ðïûtene ïauj mums sasniegt pat vistâlâkos stûrus bez pacelðanas. Nav jçgas izmantotajiem filtriem, putekïsûcçja sûkðanas jauda arî sçþ, nesamazinâs tvertnes uzpildes apjomu, tâpçc, kad viòð izveido dzîvokli vecâ putekïsûcçjâ.