Centralais putekisuccjs ar ievelkamu cauruli

Centrâlie putekïsûcçji tiek veikti galvenokârt vienìimeòu telpâs. Tas ir ïoti kompetents un ïoti piemçrots risinâjums, kas ïauj uzturçt telpu privâtmâjâ neatkarîgi no lietas un neatkarîgi no îpaðuma lieluma. Tajâ paðâ laikâ minçtâ rîkojuma uzturçðana attiecas uz svarîgâm çrtîbâm un lieliskâm iespçjâm.

Ko nozîmç centrâlais putekïsûcçjs? Blokâ ir instalçta konkrçtâ ierîce. Jebkurâ telpâ ir slçgta teleskopiskâs caurules telpa putekïu sûcçjam, kas ir vienkârði jânoòem, jâieslçdz un nekavçjoties jâievada putekïsûcçju. Caurule ir savienota ar tvertnes apsildi, kas atrodas mâjas pagrabâ vai garâþâ, un pilnîbâ iztîrîtie un savâktie atkritumi tiek automâtiski pârnesti uz ðo galveno konteineru.Kas ir centrâlâ putekïsûcçja pârâkums salîdzinâjumâ ar tâs ideâlo kolektoru?Centrâlajam putekïsûcçjam parasti ir daudz augstâka efektivitâte nekâ parastajiem, pateicoties kam tas ietaupîs, jo putekïsûcçjs ir âtrs un dabisks. Viss, kas nepiecieðams, ir pâris insultu, lai padarîtu zemi tîru.Otrâ priekðrocîba ir çrtîbas. Çkas tîrîðana ar tradicionâlo putekïu sûcçju atbilst kameras atkârtoðanai no lauka uz teritoriju. Jums ir jâuztur viòu no istabas uz istabu, no grîdas lîdz grîdai, jâmaina savienojums, viòam ir jâcieð. Centrâlais putekïsûcçjs novçrð visas ðîs procedûras. Pçc putekïsûcçja vienâ telpâ viss, kas jums jâdara, ir noslçpt cauruli un doties uz jaunu telpu. Jums nav nepiecieðams valkât vai veikt neko. Kas ir vçl svarîgâk, ir spçcîga çrtîba, ja jums ir jâtîra viena istaba. Jums nav nepiecieðams sasniegt visu putekïu sûcçju, bet tikai caurulei, mûsdienu reâlâ vietâ.