Burvis slicer

612p burvju griezçjs ir spçcîgs aksesuârs visu veidu çdienu grieðanai. Tas tiek pievienots arî tâdu mîksto produktu raþoðanai kâ daþi dârzeòi, kad tie ir arî sieri. Labi dokumenti un smalka izstrâde nodroðina ilgu un vienkârðu darbîbu. Maðînas konstrukcija ïauj jums to çst vienkârðîbâ un sasniegt visus sanitâros ieteikumus. Pakalpojums pats par sevi ir automâtisks un vienkârðs, ïaujot otram darbiniekam jau izmantot nâkamos pienâkumus.

612p burvis slîpmaðînas tehniskie parametri ir:- izmçri 635 x 500 x 495 mm- droðîbas klase ir IP33- ierîces svars 39 kg- grieðanas biezums no 0 lîdz 28 mm- 300 x 250 mm baroðanas galds- 250 W dzinçja jauda- naþa asmens garums 300 mm

Piegâdâtais griezçjs ir pieejams divâs versijâs.Standarta versija ir aprîkota ar starta apturçðanas pogâm un automâtisku mehânismu naþa izslçgðanai, kad rodas problçmas ar strâvas padeves spriegumu.Burvju griezçjam ir aizsardzîba pret nejauðu ieslçgðanos. Ierîces sensors atklâj naþu aizsargu nepareizu uzstâdîðanu. Pateicoties tam, nav iespçjams to noslçgt, nodroðinot operatoru.Ikdienas apkopes procedûras nav grûti un tâs var veikt tuvâkajâ nâkotnç. Viss, kas jums jâdara, ir tîrît ierîci ar daþiem efektiem, piemçram, taukiem vai drupâm pçc darba pabeigðanas. Visus aspektus, piemçram, paplâti, naþu pârsegu, var âtri demontçt, nav nepiecieðams izmantot nekâdus instrumentus.Slîpçtâjs strâdâs arî mazos uzòçmumos, kâ arî vidçjos uzòçmumos, kur izstrâdâjumu apstrâde ir zema.612p burvju griezçja cena ir aptuveni 4500 PLN bruto.Slîpçtâjs ir atbildîgs par ðîm rezerves daïâm par zemâm cenâm. Ierîce savâc no daudziem elementiem, kurus var aizstât ar bojâjumiem vai kïûmçm.Tas samazinâs modeïa ilgtermiòa ekspluatâcijas izmaksas.