Bcrna audzinadana un pensioncdanas

ATEX direktîva ir materiâls, kura galvenais mçríis ir palîdzçt bîstamajâm zonâm pirms sprâdziena. Direktîva ir saistîta ar visâm iekârtâm un aizsardzîbas sistçmâm, kas var izraisît metâna vai ogïu putekïu eksplodçðanu dabîgâ vai zemâ skolâ. Ðî informâcija ir ïoti svarîga raktuvçm, piemçram, ja ir ïoti liels sprâdziena risks.

Ðis dokuments regulç atex prasîbas attiecîgo ierîèu diapazonâ. Tomçr jums vajadzçtu bût vispârçjâm vçlmçm, kuras var paplaðinât ar citiem materiâliem. Tomçr vajadzçtu bût tâdam, ka jebkurâ pasâkumâ noteiktâs prasîbas nevar bût pretrunâ principam.Viena no atex atrunâm ir nepiecieðamîba pârbaudît un maríçt ierîci vai aizsardzîbas sistçmu saskaòâ ar droðîbas prasîbâm. Ðâdu pârbaudi veic paziòoðanas institûcija, un katrai ierîcei jâbût aprîkotai ar CE zîmi, kurai jâbût uzticamai ikvienam. CE maríçjums ir paredzçts, lai ietekmçtu lietoðanas droðîbu, veselîbas aizsardzîbu un vides aizsardzîbu.Bez tam, ar Ex etiíeti ir jânodroðina trauki un aizsardzîbas metodes, proti, îpaða sprâdziendroðîbas zîme.Gan ierîces, gan aizsargsistçmas, kas darbosies / atradîsies vietâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens, jâveic kopâ ar tehniskâm zinâðanâm. Tie ir sagatavoti, pamatojoties uz iespçjamâ kaitçjuma analîzi darba laikâ. Mûsdienâs ir jâveic gan zinâmie, gan elementi.Ierîcçm, aizsardzîbas sistçmâm, detaïâm, mezgliem jâbût izgatavotiem no tâdiem izstrâdâjumiem, kurus aizdedzei nevar pievienot. Tas norâda, ka tie nevar bût viegli uzliesmojoði un nevar veidot íîmisku reakciju ar sprâdzienbîstamu vidi. Tas pierâda, ka tie nekâdâ veidâ nevar ietekmçt sprâdziendroðîbu nepiemçrotâ veidâ. Tiem jâbût nejutîgiem pret koroziju, galu, elektrisko strâvu, mehânisko izturîbu un temperatûras ietekmi.ATEX direktîva galvenokârt cieð no mâjokïu un cilvçku veselîbas plâna.