Atkariba no youtube

Atkarîba no pornogrâfijas ir patoloìiska izpausme (no seksuâlâs vardarbîbas un tîmekïa holisma robeþas, kas sastâv no ikdienas rutînas pilnîgas pakïautîbas pornogrâfiska materiâla skatîðanai. Narkomâniem, skatoties pornogrâfisku filmu, tiek parâdîts veids, kâ sasniegt seksuâlo apmierinâtîbu, tâpçc klasiskais dzimumakts viòam vairs nav labs. Neizmantojiet neko sliktu, ja masturbâcijas laikâ tiek izmantota pornogrâfiska filma, vai arî kâ daïa no abu partneru aizrauðanâs. Ar ðo traucçjumu mçs turpinâm strâdât tikai tad, kad visas dienas grafika ir par iespçju gût gandarîjumu par pastâvîgu pornogrâfiska materiâla meklçðanu. Persona, kurai ir atkarîba no pornogrâfijas, skatâs pornogrâfiju pat darba laikâ vai laikâ, kad viòam vajadzçtu pavadît prasmes vai radît citus pienâkumus. Ârstçðanu parâda piemçrots terapeitiskais risinâjums, kad atkarîgais sâk justies, ka zaudç Polijas dzîvokïa aizbildnîbu, un patoloìiskais brauciens sâk diktçt ikdienas dzîves stratçìiju.

Lai gan bçrnu pornogrâfijas skatîðanâs var izjaukt viòu psihi, pieauguðie nav apdraudçti (apzinoties attiecîgâ materiâla tradicionâlo raksturu. Tomçr ar nosacîjumu, ka tas nav atkarîba no pornogrâfijas, t.i., neierobeþota atkarîba, kas sâk dominçt visos pârçjos institûcijas bûtîbas aspektos. Ir pieci atkarîbas no pornogrâfijas posmi: atklâðana, pârbaude un pârbaude, nejutîgums, eskalâcija un îstenoðana. Atkarîbas ârstçðana vairums sievieðu sâkas tikai pçc piektâ posma sasniegðanas, kad (kâdreiz aizraujoða pornogrâfiskâ materiâla pasîvâ apskate nesniedz nekâdu gandarîjumu. Tiklîdz ir izmantoti visi pieejamie interneta seksuâlie potenciâli, narkomâni sâk meklçt iespçjas rûpçties par privâtajâm spçjâm, kas var bût nelabvçlîgs citiem veidiem. Diemþçl bieþi vien tikai attiecîgâs uzvedîbas nepatîkamo seku pieredze, kas veicina dzîvoðanu tîrâ seksuâlç no pornogrâfijas mîlestîbas un rada viòam nepiecieðamos iemeslus subsîdijas iesniegðanai seksologam.