Angiu bcrnu apicrbi

Reâlais sprâdziena drauds ir, ja putekïi tiek putekïi ar citiem putekïiem. Tie var bût koksnes putekïi, smalkas ogïu putekïi vai pulverkrâsas. Lai panâktu, ka liela uzmanîba tiek pievçrsta daþâdu izcelsmes putekïu smalkiem graudiem, tâ var sasniegt sprâdzienu. Aizdedze var dzîvot ar atklâtu uguni, elektriskâm dzirkstelçm, elektrostatiskâm strâvâm vai tâm maðînu daïâm, kas tiek sasildîtas lîdz augstai temperatûrai.

Lai samazinâtu sprâdziena un sprâdziena risku, ir noderîgas putekïu nosûkðanas sistçmas, kas nodroðina vislielâko putekïu savâkðanas iekârtu efektivitâti, izmantojot lokâlus stiprinâjumus, kas var bût paðatbalstoðas rokas, sûkòi vai karnîzes, kas aizveras tuvu emisijas avotam. Katrs putekïu klasteris ir jânoòem paðreizçjâ veidâ, lai tas nenonâktu uz augðu un netiktu pievienots putekïi. Regulâri jâiztukðo putekïu tvertne.

Putekïu nosûkðanas iekârtâm jâbût vieglâm ar atex informâciju. Saistîs ventilatorus un filtrus, kas ir kopîgi pamata standartiem. Atex (atex uzstâdîðana uzstâdîðana parastajâ versijâ tiek iegûta no sprâdzienbîstamiem paneïiem, kuros ir sprâdziendroðs filtrs. Filtri var bût vienoti vai arî tie var lietot bieþi.Mazâs konstrukcijas sprâdziens padara membrânas stiepjas, sprâdzienbîstamas gâzes nonâk atmosfçrâ tâdâ veidâ, ka tas nesaskaras ar filtra bojâjumiem.

Papildu putekïu nosûkðanas iekârtâs var bût dzirksteïu dzçðanas sistçmas vai modernas sistçmas dzirksteïu dzçðanai iekârtas fonâ, izmantojot oglekïa dioksîdu. Atgrieðanas vârsti jâuzstâda uz ventilâcijas kanâliem, kas nosûtîti uz filtru. Lâpstiòu uzdevums ir aizsargât liesmas izplatîðanos iekârtâ.