Aerotech putekiu savaccjs

Pieòemot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ðâdâm putekïu savâcçjiem ir mazâk metoþu. Ekonomisko putekïu savâcçju pirmâ kârtîba ir norçíinu kameras. Pçc tam ir gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas nonâk ðâda putekïu savâcçja iekðpusç, smaguma ietekmç, nokrît uz atseviðía putekïu savâcçja dibena, un attîrîta gâze, kas ir vieglâka, ir viegli novadâma no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Ðâda veida putekïu savâcçju svarîga îpaðîba ir putekïu noòemðanas ceïð karstiem putekïiem.

Vçl viens ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerciâlie putekïu savâcçji. Tâs izceïas ar to, ka ðâdi çdieni ir populâri çdiena pagatavoðanâ, kâ arî ïoti vienkârðota konstrukcija. Tomçr jâatceras, ka to efektivitâte nav veselîga. Tâtad cietâkajâs raþotnçs tie nedarbojas.Vçl viena suga ir filtrçðanas putekïu savâcçji. Filtrçt putekïu savâcçjus ðajâ vielâ darbojas, ka piesâròots alkohols tiek iegûts ar piemçrotiem audumiem. Ðajâ variantâ uz auduma paliek piesâròojums, un attîrîtâ gâze turpinâs. Ðâdiem putekïu savâcçjiem raksturîga augsta efektivitâte. Tieði tâpçc viòi strâdâ labi veikalos.Ir vçrts pieminçt, ka rûpniecisko putekïu ieguve ir vçlama visâs darba vietâs, kur tiek pârraidîts gaisa piesâròojums. Tomçr ir vçrts pieminçt, ka ðâdi ekonomiskie putekïu savâcçji ir ïoti grûti, un mums ir jâpielâgo putekïu savâcçjs mâjâs radîtâ darba gaumei. Tâpçc lasîsim par ðâdu putekïu savâcçju labajiem parametriem, lai mçs beidzot varçtu izlemt, kâ vislabâk izlemt. Putekïu savâcçju tipus galvenokârt sadala tîrîðanas efektivitâte. Tâdçjâdi ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz nozîmîgâki, noteikti bûs daudz funkcionâlâki. Svarîgs ir arî rûpniecisko putekïu savâcçju uzòçmums. Ir vçrts no pârbaudîtiem uzòçmumiem, kas ir pozitîvi vçrtçjumi. Ðajâ pasâkumâ ar integritâti mçs neizdosimies uz iepirkto rûpniecisko putekïu savâcçju.